ОБЯВА

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„РАЗТРАНС” ЕООД, град Пловдив

град Пловдив – код 4000, р-н Северен, бул. Дунав, № 76, ет.5, ап.13,

ЕИК 160060412

Пълен пощенски адрес: град Пловдив – код 4000, р-н Северен, бул. Дунав, № 76, ет.5, ап.13,

Телефон и е-mail: тел. 032 586 101, office@raztrans.bg

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„СКЛАД, ОФИС И АВТОРАБОТИЛНИЦА”  в ПИ 56784.7.209 и в ПИ 56784.7.214, местност Копринкова могила, по плана на гр. Пловдив, Община Пловдив, съгласно действащ ПУП – ПРЗ

 

За контакти: Здравко Пляков – Управител на „РАЗТРАНС” ЕООД

адрес: град Пловдив – код 4000, р-н Северен, бул. Дунав, № 76, ет.5, ап.13,

Телефон и е-mail: тел. 032 586 101, office@raztrans.bg

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ,

адрес: гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122

 

Приложение: